Aktuellt

SAMiSKA FÖRENiNGEN i UPPSALA

tillvaratar Uppsalas samiska intressen

AKTUELLT

Dagordning, Årsmöte den 25 mars kl 18

å Berthåga byväg 20b

Betalande medlemmar äger rösträtt.


DAGORDNING:

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

2. Fastställande av röstlängd för mötet.

3. Val av protokollsjusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts enligt stadgarna.

5. Fastställande av dagordning.

6.  a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

b. Styrelsens ekonomiska berättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret.

7. Revisorernas berättelse för verksamhets- och räkenskapsåret.

8. Fastställande av resultat- och balansräkning.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10. Fastställande av medlemsavgifter.

11. Diskussion om verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret.

12. Bestämmande av antal ledamöter i styrelsen för kommande år.

13. Val av ordförande i föreningen för en tid av 1 år.

14. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av 1år

15. Val av 2 revisorer samt 1 suppleant för en tid av 1 år.

16. Val av 2 ledamöter i valberedningen, varav en är sammankallande

17. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

18. Övriga frågor.En stärkt minoritetspolitik

I propositionen lämnar regeringen förslag till ändringar i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk för att stärka det grundläggande skyddet för de nationella minoriteternas språk och kultur och för att stärka de utökade rättigheter som finns inom förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska.

Ta del av hela propositionen på regeringen.se


Rättsdokument, Proposition från Kulturdepartementet, Regeringen om Barn- och ungdomsutbildning, Demokrati och mänskliga rättigheter, Social omsorg

EERIIJE

dsfdsfdf

EERIIJE

dsfdsfdf

EERIIJE

dsfdsfdf

EERIIJE

dsfdsfdf

EERIIJE

dsfdsfdf

Copyright @ All Rights Reserved